Vine Snake

Thelotornis capensis capensis

Reptile

Loading...
 <  > 
At a Glance
Length1m 1,6m max.
Mass
Conservation StatusNot threathened

Description

A slender snake with a long, pointed head which is greenish and has a distinct white and dark strip running from the tip of the head and tapering off at the end of the head region. It has a keyhole shaped pupil. The length of the body is blotchy. The tongue is red and black.

Behaviour

A graceful, swift moving snake, which although is timid and retiring, will inflate its head when disturbed or threatened, displaying bright orange skin between the scales. It is largely arboreal; found in bushes and trees, where it can camouflage.

Diet

Actively hunts during the day by approaching prey in short spurts before lunging forward and seizing the prey firmly in its jaws whilst injecting venom. Feeds on lizards (including chameleons), frogs and occasionally birds and other snakes.

Breeding

Oviparous (egg laying), 4 - 18 eggs in summer. young measure 22 - 30cm on hatching.

Distribution

Mpumalanga, North West province, Swaziland, southern Zimbabwe, eastern Botswana.

Habitat

Trees, shrubs, bushes in moist savannah and lowland forest.

Threats

loss of habitat
Fed on by birds of prey (particularly secretary birds and snake eagles) and other snakes.

Local Information

Has been seen, particularly along boundary fences of Krantzkloof.

Interesting Facts

No antivenom is available for this snake. The venom is hemotoxic, causing disturbance to blood-clotting and like the Boomslang, it is a back-fanged species. Luckily it is seldom encountered and deaths are exceptionally rare.

ukhokhothi

Thelotornis capensis capensis

esihuquzelayo

Ukujeqeza
Ubungako1m 1,6m max.
Isisindo
Umumo ngokongeka kwayoAyikho engxupheni

Incazelo

Inyoka encane ngomzimba nekhanda elicijile elilu hlazana, inemiqa ehlukile emhloshana nemdaka emhlane kusuka emsileni iya ngokuba mncane kuya ekhanda. Inhlo layi ngathi imbobo ka khiye. ubude bomzimba bunamabalana ahlukile .ulimi lwayo lunamabala abovu namnyama.

Ukuziphatha

Inyoka ezilungele , esheshayo uma ihamba , ilokhu izithandela ezintini uma ihamba , ifutha ikhanda uma iphazamisekile noma ithukile iveze isikhumba esiqgamile ngokubovu esiswini sayo , itholakala emahlathini nasezihlahleni laizishintsha imibala.

Ukudla

Izingela ukudla kakhulu emini ibambe izilwanyana ezincane , iyasibamba isilwane isithandele isifocoze silingane ukungena emlonyeni wayo isiginge ngesikhathi sikhipha uphoyizeni . idla izibakwa , izinwabu , amaselesele qabukela ibambe izinyoni Kanye nezinye izinyoka.

Ukuzalana

Izalela amaqanda kusuka kwamane kuya kwayi shumu nesishiyagalombili ehlobo. ichamisele amachwane abude bungu 30cm.

Ukutholakala

Itholakala e Mpumalanga, enhla yentshonalanga yo Mzansi, eSwazini, Zimbabwe, Kanye nasempumalanga yebotswana.

Inhlalo

Ihlala ezihlahleni, emafokozini, nasemadlelweni Kanye nawomahlathi asemzansi.

Zisebungozini

Ukuphela kwezindawo zazo zokuhlala, Kanye nokudliwa kwazo ezinye izilwane njengezinyoka nezinyoni ezidla izinyoka.

Ulwazi lwendawo

Isike yabonakala engxenyeni yomngcele wesiqiwi sase Krantzkloof.

Amaqiniso

Alikho ikhambi elikhathaza ubuthi bayo. Ubuthi bayo budala ukuphazamiseka egazini kudaleke amahlule. ngenhlahla ayandile, nokubulala kwayo akwandile.