Trumpeter Hornbill

Bycanistes bucinator

Bird

Loading...
 <  > 
At a Glance
Wingspan273-302cm
Mass0.45 - 1.0kg
Lifespan20yrs
Conservation StatusLeast Concern

Description

The Trumpeter Hornbill, Bycanistes bucinator, is a medium-sized hornbill, with length between 58 and 65 cm, characterized by a large grey casque on the bill, smaller in females. The eyes are brown or red, with pink surrounding skin. Distinguishing features include an all-black back, white belly and white underwing coverts (in flight, wings present white tips), and red facial skin.

It is easily distinguished from the other hornbill in our area which is the Crowned Hornbill (Tockus alboterminatus) due to the very large “casque” on top of the beak. The two species have very similar distribution and behaviour.

Behaviour

The Trumpeter Hornbill is a gregarious bird, usually living in groups of 2 to 5 individuals, although sometimes as many as 50. They have a very distinctive and very loud cry often sounding like a crying baby.

Diet

Trumpeter Hornbills feeds on fruits and large insects and have often been spotted eating millipedes in Krantzkloof.

Breeding

The Trumpeter Hornbill normally uses natural holes in trees as nesting sites. Once a site has been selected the female then seals it with mud and faeces collected by the male, leaving a small slit. It sometimes uses holes in rock faces, although not often.

Egg-laying season is from September-January, peaking from October-November.
It lays 2-4 eggs, which are incubated solely by the female for roughly 24 days. The male forages for the female, giving food to her through the entrance slit.

The chicks stay in the nest for at least 50 days, remaining near the nest for about a week before joining the parents in foraging flights. The female stays in the nest from when the eggs are laid to when the chicks fledge, a period of about 94 days!

Distribution

This hornbill is a locally common resident of the tropical evergreen forests of Burundi, Mozambique, Botswana, Congo, Kenya, the Caprivi strip of Namibia and eastern South Africa.

Habitat

It generally prefers warm coastal lowland forest, often near watercourses, although often flying across other habitats on its way to new forest patches.

Threat

Not threatened other than by land transformation resulting in habitat loss.

Local Information

Krantzkloof Nature Reserve
The Trumpeter Hornbills are very common in Krantzkloof and they can be seen flying in flocks out of the reserve in the morning and returning in the evening. They are found in most parts of the reserve but more commonly can be seen near the cliff faces.

The Crowned Hornbills are more often spotted in the open areas or close to the forest edges.

Memorial Park
The Trumpeter Hornbills are frequent visitors to the park and can often be seen feeding on the fruit bearing trees such as the Waterberry's

Interesting Facts

Trumpeter Hornbills are very common in Kloof homes where they have the habit of banging their large bills on windows presumably in a display of aggression against their own reflected image!

Video and Sound

Video and sound clips are available on YouTube and SoundCloud.

iKhunatha

Bycanistes bucinator

iNyoni

Ukujeqeza
Ububanzi bamphiko273-302cm
Isisindo0.45 - 1.0kg
Ukuphila 20 rs
Umumo NgokongiwaLeast Concern

Incazelo

Ikhunatha elimaphakathi ngobukhulu nobude obuphakathi kuka 58 no 65cm beselibe nomqolo omkhulu ompunga phezu komlomo mncinyane kolwesifazane. Amehlo ansundu noma abomvu akokolozelwe isikhumba esiphinki. Umehluko asinawo umhlane wonke umnyama isisu simhlophe kanti amaphiko amhlophe ngaphansi emachosheni kanye nobuso abu nesikhumba esibomvu.

Ihlukanisek kalula kwamanye endaweni yethu okuyi Crowned Hornbill elinomqolokazi phezu komlomo. Lezizinhlobo zinezindlela ezimbili ezifana ngazo okuwukusabalala nokuziphatha.

Ukuziphatha

Trumpeter Hornbill Avamise ukuba semshungwini ngokujwayelekile kuba amaqoqo amabili noma amahlanu kwesinye isikhathi kuze kufinyelele emashumini amahlanu. Anomehluko omkhulu uma ekhala nokuye kuzwakale njengomsindo wokukhala kwengane.

Ukudla

Trumpeter Hornbills adla izithelo kanyena-mbuzane ezinkulu kanti futhi kujwayelekile ukuthi abonakale edla amashongololo kwi Krantzkloof.

Ukuzalana

Ama Trumpeter Hornbill ngokujwayelekile asebenzisa imigodi yemvelo ezihlahleni njengezidleke zawo. Uma isidleke sesikhethiwe elesifazane lisivala ngodaka namakaka aqoqwe elesilisa ashiye imbotshana encane. Kwesinye isikhathi asebenzisa izimbobo ezisemadwaleni nakuba kungenzeki njalo. Isikhathi sokuzalela amaqanda kusukela kumandulo kuya kumasingana, noma kusukele ngoMfumfu kuye kuLwezi. Abeka amaqanda amabili kuye kwamane afukanyelwe elesifazane cisho izinsuku ezingamashumi amabili nane. Elesilisa liyahamba liyofunela elesifazane ukuolla beselilinikeze ngembobo yesdleke. Amachwane ahlala esidlekeni cisho izinsuku ezingamashume amanhlanu, ahlala duze nesiolleke isikhathi esiyisonto ngaphambu kokuba ahlangane nabazali. Elesifazane lihlala esidlekeni kuze kube ukuthi amaqando ayachanyiselwe isikhathi esingamashumi ayisishangalolunye nane (94) days lapho ke kusuke sekungamachwane esehlume izimpiko zokundiza.

Ukusabalala

Loluhlobo lujwayeleke emahlathini aluhlaza naswakeme ase Burundi, Mozambique, Botswana, Congo, Kenya, the Caprivi Strip of Namibia and Eastern South Africa.

Inhlalo

Ancamela izindawo ezifundumele emahlathini amafushane, ngokujwayelekile eduze namaxhaphozi, nakuba ejwayele ukundiza nomanye aye emahlathini amasha.

Zisebungozini

Akukho okungawasabisa ngaphande kokuguquka komhlaba nokungaholela ekutheni alahlekelwe indawo yokuhlala.

Ulwazi lwendawo

Krantzkloof Nature Reserve
Trumper Hornbill ajwayeleke kakhulu e Krantzkloof ungawabona endize ngamaqoqo ngaphandle kwesiqiwi ekuseni noma esebuya ntambama. Atholakala ezindaweni eziningi zesiqiwi kodwa kakhulukazi abonakala duze nobuso bamawa. Abonakala kakhulu ezindaweni ezivulekile noma emaphethelweni amahlathi.

Memorial Park
Izinsingizi nomaImikholwane inokuvasha kakhulu kwipaki abuye abonakale kakhulu edla izihlahla ezinezithelo njengezindoni.

Amaqiniso Ahehayo

Ajwayeleke kakhulu emakhaya esekloof lapho ebonakala khona eshaya amawindi ngemilomo yawo etshengisa ukuhlasela izithunzi zawo.

Esiqoshiwe kanye Nomsindo

Isiqophi khanye nomsindo kutholakala kwiYouTube nakwi SoundCloud.