Quinine Tree

Rauvolfia caffra

Flora

Loading...
 <  > 
At a Glance
FamilyApocynaceae (Oleanders)
SeasonalityEvergreen
Height30m
SA Tree Number647
Conservation StatusLeast Concern

Description

A fast growing large tree with a straight trunk and roundish crown. The bark is a distinctive yellowish brown in mature trees.

Distribution

Found only in coastal forests in east, central and Southern Africa.

Flower - Fruit

In South Africa flowering is from May to October and fruiting from October to March. It takes about 9-10 months between fertilization of the bisexual flowers and ripening of the fruit.

Relatively insignificant white flowers are produced in sprays at the end of branches

Uses

The name quinine is related to its bitter taste and does not help in cases of malaria

Leaves are browsed by buck, the leaves, flowers and fruit eaten by vervet monkeys and the fruit by bushbabies. It is an also an important species in bee keeping.

This is a fast-growing attractive tree which is easily grown from seed. Unfortunately its large size and invasive root system make it unsuitable for small gardens.


Local Information

There are many excellent examples of this tree along the Molweni River. They are almost entirely restricted to the river banks.

Interesting Facts

The genus is named after Leonhard Rauwolf a 16th century German physician, botanist and traveller who is reasonably well known in the medical field for having his name associated with the plant which is used to produce the drug “resperine” – an antihypertensive/sedative consisting of an alkaloid extracted from the plant Rauvolfia serpentina. In 1703, Charles Plumier a renowned French botanist, generously named the genus in Rauwolf’s honour.

The term “caffra” means ‘of Kaffraria’ (Eastern Cape).

References

en.wikipedia.org/wiki/Rauvolfia_caffra

Medicinal plants By Gabriëlla Harriët Schmelzer, Ameenah Gurib-Fakim

www.worldagroforestry.org

Pooley’s Trees of Eastern South Africa by Richard Boon
www.plantzafrica.com

isiZulu Translation: Simon Maphumulo

umHlambamanzi

Rauvolfia caffra

Flora

Ukujeqeza
UmndeniApocynaceae (Oleanders)
Izikhathi zonyaka Sihlala Siluhlaza
UbudeAmametha angama shumi amathathu
SA Tree Number647
Conservation IsimoSisengcupheni

Ingcaciselo

Isihlahla esikhulu esikhula ngokushesha sinesiqu esiqondile nobunjalo bamagatsha obuyindilinga, amagxolo ahluke ngokuba nombala oqanda saluthuthu ezihlahleni ezindala.

Ukutholakala

Sitholakala emahlathini asogwini maphakathi nempumalanga yo Mzansi Afrika.

Izimbali/ Nezithelo

E Mzansi Afrika ukuqhakaza kuqala ngonhlaba Kuya Kumandulo izithelo ziqale ngo Mandulo kuya Kundasa .Kuthatha izinyanga eziyisishiyagalolunye kuya kweziyishumi ukuvela kwesithelo esincane kuya ekuvuthweni kwaso.
Ngokwezimo amagatsha aqhakaza izimbali ezimhlophe ekugcineni kwawo.

Umsebenzi

Ngokwesilungu Igama elithi Quinine lihlobene nokubabayo futhi asisizi kumalaleveva.

Amaqabunga adliwa izinyamazane aqhakaze izithelo zidliwe izinkawu nezingane zehlathi , Siwuhlobo oluhle ekugcineni izinyosi.

Lolu uhlobo olukhula ngokushesha lwesihlahla esihehayo sikhuliseka kalula ngembewu . ngeshwa isihlahla esikhulu nezimpande zenza kubenzima ukuba engadini encane.

Ulwazi Lwendawo

Luningi uhlobo lwezibonelo lwazo lezizihlahla eduze nomfula i-Molweni. Cishe zonkana azivumelekile osebeni lomfula.

Amaqiniso

Ngokwesilungu uhlobo lwesihlahla luqanjwe ngo Leonhard Rauwolf kuminyaka engamashumi ayisithupha , umcwaningi wezihlahla no mhambi owaziwa kahle emkhakheni wezokulapha ngegama lakhe enhlanganweni nesihlahla esise tshensiswa ukukhiqiza amakhambi

Amakhemikhali nemithi aqukethuthwe ngokwengezekile kusuka esihlahleni Umhlambamanzi.

Imininingwane

en.wikipedia.org/wiki/Rauvolfia_caffra

Medicinal plants By Gabriëlla Harriët Schmelzer, Ameenah Gurib-Fakim

www.worldagroforestry.org

Pooley’s Trees of Eastern South Africa by Richard Boon
www.plantzafrica.com

isiZulu Translation: Simon Maphumulo