Narina Trogon

Apaloderma narina

Bird

Loading...
 <  > 
At a Glance
Wingspan320mm
Mass70g
Lifespanunkown
Conservation Statusuncertain

Description

Both sexes have vivid, gingery green upperpart plumage. The tail feathers have a metallic blue-green gloss. The outer three rectices on each side are tipped and fringed white, giving the under tail of perched birds a characteristic white appearance (compare bar-tailed trogon). The wing coverts are a grizzled grey, and remiges mostly colourless grey.

The male especially, has bright amaranth red underside plumage and bare, green gape and eye flanges. The female has brown face and chest plumage, blue skin orbiting the eyes and duller red plumage below. Immature birds resemble females, but have distinct white tips to the tertials (inner wing), and less distinct gape and eye flanges.

Behaviour

It is well-known for being difficult to spot because it can perch still for long periods with its back to any potential threat so that it blends in with the surrounds.

Diet

It feeds mainly on invertebrates, such as caterpillars, spiders and mantids, rarely feeding on small reptiles.

Breeding

It nests in natural tree cavities, which are notoriously difficult to find. It lays 2-4 eggs, which are incubated by both sexes, for 16-21 days. The chicks are brooded in the early stages of their life, staying the nest for 25-28 days. They remain with the parents months after fledging, even when they can get their own food.

Distribution

Occurs across much of sub-Saharan Africa; within southern Africa it is locally common in the Caprivi Strip (Namibia), northern Botswana, Zimbabwe, Mozambique and eastern and southern South Africa.

Habitat

It generally prefers evergreen lowland and afromontane forest, as well as riverine forest in savanna, with trees such as acacia.

Threat

Threatened by land use transformation and habitat destruction particularly that of riverine forests.

Local Information

They are reasonably common in parts of Krantzkloof and can be often heard with their characteristic hoot.
Popular spots are at the Kloof Falls picnic site and the path heading from there to the Ronald’s Kloof Weir and on the forested section of the Mpithi Trail.

Interesting Facts

Narina Trogons are able when threatened to secrete an extremely foul-smelling liquid from the preen gland at the base of the tail.

The meaning of the generic name Apaloderma is ‘thin skinned’, a name given to the family because of the fact that it has very thin skin that tears easily when skinned!

The species name is Khoikhoi in origin, believed to come from Narina, the mistress of the French ornithologist François Le Vaillant.

Sound

A sound clip is available on SoundCloud.

um-Jeninengu

Apaloderma narina

iNyoni

Ukujeqeza
Ububanzi bamphiko320mm
Isisindo70g
Ukuphilaunknown
Umumo Ngokongiwauncertain

Incazelo

Ubulili bobubili bunombala ogqamile , oluhlazana engxenyeni emaphezuku . umsila unombala oluhlazana sasibhakabhaka nezihlahla . izingxenye ezintathu zengaphandle zimhloshana , kunika ingapansi lesisila umbala omhlophe . amaphiko abukeka eluthuthu .


Eyesilisa kakhulukazi inamabala igqamile ngokubovu ngaphansi nendawana engenalutho , indawo eluhlaza futhi namadlebe asithele . Eyesifazane inobuso obulithuthu isikhumba esiluhlaza namadlebe angacacile nokubovana . ezisencane zifana nonina kodwa zinomehluko webala elimhlophe kwingaphansi lwephiko futhi zihluke kancane nge ndawo nasemadlebeni.

Ukuziphatha

Yaziwa ngokuba inyono enzima uyibona , ingacasha isikhathi eside kunoma isiphi isimo esiyibeka encupheni izifanise nendawo ekuyo.

Ukudla

Idla kakhulu izilwanyana ezingena mgogodla njengezimvemvane , izicabucabu nezinye izinambuzane, kukancane zidla ezihamba ngesisu.

Ukuzalana

Izidleke zazo ezihlahleni zemvelo , ekunzima kakhulu ukuthi zitholakale , izalela amaqanda kusuka kwamabili kuya kwamane afukamelwa eyesilisa neyesifazane isikhathi esingangezinsuku eziyishumi nesithupha kuya emashumini amabili ezinsuku. Amaphuphu ayakhathalelwa kakhulu echanyiselwe , ahlale esidlekeni izinsuku ezingamashumi amabili nanhlanu kuya kwamabili nesishiyagalombili.Zihlala nonina izinyanga sezikwazi ukundiza noma sezizitholela ukudla kwazo.

Ukusabalala

Zitholakala emazansi ne sub-sahara afrika , maphakathi ne afrika endaweni zandile e Caprivi Strip(Namibia)masenhla nebotswana , Zimbabwe , Mozambique nase mzanzi nomzansi Africa.

Inhlalo

Ngokujwayelekile ithanda ezindaweni ezimaphansi ezihlale ziluhlaza namahlathi , nasezihosheni ezinezihlahla ezinjenge mkhanyakude.

Zisebungozini

Zinokushabala ngexa yoku setshenziswa kwemihlaba inhlalo yazo imoshakale kakhulukazi lezo ezisemahlathini asezihosheni.

Ulwazi lwendawo

Noma ingandile e Krantzkloof bayayizwa ngezikhathi ezithile ikhala ngomsindo wayo . Ijwayelekile ukubonakala endaweni enjenge ndawo yokuphumula e Klufu falls , nasendleleni ebheke e Ronald’s klufu nase ndaweni eyihlathi engxenyeni yase Mpithi.

Amaqiniso Ahehayo

Lezizinyoni zikwazi ukukhiqiza uketshezana olune phunga elinuka kabi kakhulu ezimweni ezibeka impilo yazo engcupheni esqwini zomsila wazo. Incazelo ngegama Apaloderma lithathelwa esikhumbeni sayo esncane edabuka kalula uma ichuthwa.

Igama elithi khoikhoi kukholelwa ukuthi lidabuka ku mjeninengu .

Umsindo

Iklipha yombindo itholakala kwiSoundCloud