King Fern

Todea barbara

Flora

Loading...
 <  > 
At a Glance
FamilyOsmundaceae
SeasonalityEvergreen
HeightRhizome erect or suberect, up to 1m tall. 300mm diameter
SA Tree Numbern/a
Conservation StatusLeast Concern

Description

Todea barbara is a large, thick-set fern that resembles a tree fern. The fronds grow from a massive trunk, locally up to a metre or more tall. The fronds emerge from multiple crowns.

Distribution

he South Western Cape through eastern Southern Africa up to border with Zimbabwe and Mozambique. Also indigenous to Australia and New Zealand
Todea barbara is mostly found along streams as they thrive when their rhizomes are continuously bathed in running water. They tolerate temperatures as low as 4°C.

Flower - Fruit

Ferns have neither flower of fruit and reproduce via spores.

Spores are found thickly covering the undersurface of the pinules (fronds)

Uses

Not generally found in gardens nor readily available for sale at nurseries.

Local Information

You will find this fern in large numbers on the Molweni River along the Longshadow Trail.
Krantzkloof Nature Reserve is home to a very wide range of ferns some of which are quite uncommon. The photographs included in this BioGuide show some of the other beautiful fern species found in the reserve.

Krantzkloof Nature Reserve has been a “hunting ground” for ferns for over a century. In the mid to late 1800’s there was an absolute craze for ferns and pteridomaniacs (people who are crazy about ferns) scoured the deep ravines and cliffs of Krantzkloof for specimens to send back to Victorian England.Interesting Facts

A fern is a member of a group of roughly 12,000 species of vascular plants that reproduce via spores and have neither seeds nor flowers. They differ from mosses by being vascular (i.e. having water-conducting vessels). They have stems and leaves, like other vascular plants.

References

Ferns of Southern Africa. A Comprehensive Guide – NR Crouch et al – Random House Sruik
The ‘cryptic’ ferns of Krantzkloof. Prof NR Crouch, Kloof Conservancy The Leopard’s Echo, January 2015

isiZulu Translation: Sibusiso Chamane

Todea barbara

Flora

Ukujeqeza
UmndeniOsmundaceae
Izikhathi zonyakaAsibuni
UbudeIdumbe eliqhiyeme noma kancane, kuyaku m ubude, 300mm dayamitha
SA Tree NumberAyikho
Conservation IsimoLincane

Ingcaciselo

Todea Barbara esikhulu, esikhuluphele iskhoma esifana nesihlahla sesikhomakhoma. Iqabunga lesithombo likhula kusuka kusimuhluza sogodo, esendawo kuya kwimayela noma lide kakhulu. Amaqabunga aqhamuka kusuka kwizihloko eziningi.


Ukutholakala

Kusuka kwi-South Western Cape kufike kwimpumalanga ne-Ningizimu Afrika kuyoshaya emngceleni ne-Zimbabwe ne-Mozambique. Ngokunjalo kwimvelo yase-Australia nase New Zealand.

Todea Barbara itholakala kakhulu ngasemifu-dlaneni njengalokhu zihluma namadumbe kuqhubeke kucwile emanzini ahambayo. Abekezelela izinga lokushisa eliphansi ngango 4 deg C.

Izimbali/ Nezithelo

Iskhomakhoma singaba noma nembali yesithelo futhi siveze okudlula kuhlamvu. Uhlamvu lotholakala lumboze ngominyana kwingaphansi lendawo engaphandle lamaqabunga.

Umsebenzi

Asitholakali ngokuvama ezingadini noma sidayiswa kuzindawo zezimbali.

Ulwazi Lwendawo

Lesithombo uyosithola ngenombolo ezinkulu eMolweni River ngakwi Longshadow Trail.

Krantzkloof Nature Reserve ilikhaya kwithata elihleleke lalikhulu lezikhomakhoma ezinye zazo azijwayelekile. Isithombe kwilesboniso se Bioguide kunekhethelo elincane lezinhlobo eziheha kakhulu. Krantzkloof Nature Reserve “bekunendawo yokuzingela” izikhomakhoma ngaphezu kwekhulu leminyaka. Maphakathi kuya ekupheleni kweminyaka yezi 1800s kwakunokuhlanya kwempela kwezikhomakhoma kanye nabantu abahlanyiswa zikhomakhoma zikhuhla ekujuleni kwengonxe kanye nesiwa se Krantzkloof okokubonisa ukubuyisela emumva kwi-Victorian England. Isithombe kubalwe nokubonisa nezinye izinhlobo ezinhle zezikhomakhoma ezikhona esiqiwini.


Amaqiniso

Isikhomkhoma siyilunga lomhlambi cishe 12,000 wezinhlobo zezitshalo ezikhiqiza kudlule kwinhlamvu futhi zibe nembewu noma izimbali. Zihlukile kubulembu bezitshalo. Zinezimpande namaqabunga, njengezinye izitshalo.

Imininingwane

Ferns of Southern Africa. A Comprehensive Guide – NR Crouch et al – Random House Sruik
The ‘cryptic’ ferns of Krantzkloof. Prof NR Crouch, Kloof Conservancy The Leopard’s Echo, January 2015

isiZulu Translation: Sibusiso Chamane