Hamerkop

Scopus umbretta

Bird

Loading...
 <  > 
At a Glance
Wingspan90cm height approx. 56cm
Mass500 gram
Lifespan20 years
Conservation StatusLeast Concern

Description

A very unique looking bird, with dull brown plumage and a distinctive anvil-shaped head and backward pointing crest.

Behaviour

The hamerkop's behaviour is unlike other birds. One unusual feature is that up to ten birds join in "ceremonies" in which they run circles around each other, all calling loudly, raising their crests, fluttering their wings. Another is "false mounting", in which one bird stands on top of another and appears to mount it, but they may not be mates and do not copulate.

These birds are compulsive nest builders, constructing three to five nests per year whether they are breeding or not.

Diet

It eats mainly the adults and tadpoles of platanna frogs, which have a very similar distribution to the Hamerkop, suggesting that it is dependent on them for food. It also eats other frogs, small fish and insects, using a variety of foraging techniques, such as wading through the water and stabbing prey, still-hunting at the water's edge or pouncing on prey from the air.

Breeding

Monogamous solitary nester.
The nest is usually built by both sexes, and rarely a group of up to seven birds, with construction taking anything from 40-43 days to several months. It consists of a uniquely-shaped, large pile of material with an interior chamber and entrance low down on the side. At first, a supporting structure of sticks similar to an inverted pyramid is laid down. The walls are then built by interlocking twigs and finally the whole structure is covered with stalks, sticks, reeds, grass and twigs, while it often decorates it with a variety of both natural and man-made materials, including cardboard, plastic, leaves, bark, aloe stems and stones and wool. It is typically placed in a tree over or next to water.

The clutch consists of three to seven eggs

Distribution

This is a very widely distributed but not common bird and can be found in south-western Arabia, Madagascar and sub-Saharan Africa. It is locally common across southern Africa wherever there is water close by so it is scarce to absent in the arid western region.

Habitat

It generally favours the shallow margins of lakes, pans, swamps, rivers, marshes, streams, seasonally flooded ponds and even small puddles in gravel roads.

Threat

Nest predators such as snakes and monitor lizards are the largest source of hamerkop predation. An stimated 50% of all eggs and 30-40% of chicks are lost to predation, but if an individual survives to adulthood, it has few predators.

Local Information

Memorial Park
They have been nesting in the swamp forest in the park for many years now. The nest has been rebuilt many times.

Interesting Facts

Its middle toenail has a rough comb-like edge (a pectinate toe), as do the herons (this toe is used to groom its feathers)

It soars with its neck stretched out like a stork or ibis, but during flapping flight, it coils its neck back so that it resembles a heron.

Features prominently in Xhosa and other folklore; regarded in awe and not molested.

There is a San painting of a Hamerkop in Zimbabwe.

Sound

A sound clip is available on SoundCloud.

References

www.biodiversityexplorer.org
Sound clip with permission from Robert’s Multimedia Birds of Southern Africa

isiZulu Translation: Sibusiso Chamane

uThekwane

Scopus umbretta

iNyoni

Ukujeqeza
Ububanzi bamphiko90cm ukuphakama cishe 56cm
Isisindo500 gram
Ukuphila20 weminyaka
Umumo NgokongiwaLincane

Incazelo

Inyoni eyingqayizivele, enezimpaphe ezibuthuntu kanye nekhanda elisikhandulo ngokuqhamisayo nesiqhova esibheke emuva.

Ukuziphatha

Ukuziphatha kukathekwane akufani nokwezinye izinyoni. Umumo owodwa ongajwayelekile yilowo wokuhlangana nezinyoni ezingafinyelela eshumini “kwimigidi” zakhe isondo noma indingilizi, zikhalela phezulu, ziphakamise iziqhova, zibhakuzise izimpiko. Okunye yilokhu “ukunonela okungamang” ukubelethana kodwa ngeke zibe omata futhi ngeke zihlangane.

Lezinyoni azinangcindezi ekwakheni izidleke, ngonyaka zakha ezintathu kuya kwezinhlanu izidleke noma zizalela noma cha.

Ukudla

Zidla kakhulu oshobishobi namaselesele akhulile bezinana, okunokwabelwa okufana kakhulu nokothekwane, okusho ukuthi zinokuthembela kuwona ngokudla. Abuye adle amanye amaxoxo, izinhlanzi ezincane nezinambuzane, zisebenzisa izinhlobo zobuch wephesha bokugubulunda, njengokubhoxoza phakathi emanzini bese zihlabe ezikuzingelayo, zibuye zizingele onqenqemeni lwamanze noma zigxumele ezikudlayo emoyeni.

Ukuzalana

Kulokoza kodwa esidlekeni (kumfazi munye) isidleke sivame ukwakhiwa okwesifazane nokwesilisa, kanti qabukela kungumhlambi ongafinyelela kuzinyoni ezisikhombisa, nokwakha okuthatha noma yini kusukela kuzinsuku ezingu 40-43 kuya ezinyangeni ezithize. Sakhiwa ngendlela ezimele, uboya obuntofontofo obukhulu nekamelo phakathi nendawo yokungena ohlangothini oluphansi ngezansi. Ekuqaleni, kunezingxenye ezisekelwe izinti okufana nento ephenduzelekiyo yabheka phansi. Izindonga zakhiwe ngamagatshana abambeneyo kuthi ekupheleni sonke isimo simbozwe isigaba, izinti, umhlanga, utshani kanye namagatsha, kungalokho kujwayeleke kuhlobiseke ngezinhlobo zombili zemvelo nezenziwe ngezandla, singabala amakhalibhodi, ophulasitiki, amaqabunga, amaxolo, amacena ezimpande kanye namatshe novolo. Indawo yoqobo emthini noma eduze namanzi. Isiqumbi samaqanda senziwe amathathu kuya kwasikhombisa.

Ukusabalala

Zinezabelo ezisabalele kakhulu kodwa izinyoni ezingandile futhi zingatholakala eNingizimu-Ntshonalanga ne-Arabia, Madagascar kanye nesub-Saharan Afrika. Endaweni ajwayeleke ngase ningizimu ne-Afrika lapho kumanzi aseduze ngaloko anobungcosane yokungabikho nokomisa kuzingxenye zentshonalanga.

Inhlalo

Ujwayele ukuncamele imisikelo eshonayo yamachibi, ichitshana, amaxhaphozi, imifula, imingcele, kwinkasa ngesikhathi sezikhukhula ngisho namachibi amancane emigaqweni elibhuqu.

Zisebungozini

Okudla okusezidlekeni njengezinyoka, izibankwa usisuka esikhulukazi sothekwane. Cishe 50% wawowonke amaqanda kanye no 30-40% wamazinyane udliwa zilokazane, kodwa ngalinye elisindile laze lakhula, liba nezitha ezincane.

Ulwazi lwendawo

Memorial Park
Bebeba nezidleke emaxhaphozini amahlathi esiqiwi iminyaka eminingi manje. Isidleke besibuye sakhiwe izikhathi eziningi.

Amaqiniso Ahehayo

Uzipho lozwani oluphakathi lunekamu elimagedle okubukhali njengoba kwenza izindwandwe (loluzwane ulusebenzisa ukulungisa izimpaphe) Lidlalisela nokunwebeka kwentamo ngaphandle njengonogolantethe noma unongqanga kodwa ngesikhathi ebhakuza lindiza, umgoqolo noma inkatha ingemuva lentamo ngaloko kufana nendwandwe. Umumo usobabala kwi Xhosa kanye nakweminye imilando; liqonda uvalo futhi alifundekeli 21.


Kunopende we San kathekwane eZimbabwe

Umsindo

Iklipha yombindo itholakala kwiSoundCloud

Imininingwane

www.biodiversityexplorer.org
Sound clip with permission from Robert’s Multimedia Birds of Southern Africa

isiZulu Translation: Sibusiso Chamane