Forest Toad Tree

Tabernaemontana ventricosa

Flora

Loading...
 <  > 
At a Glance
FamilyApocynaceae (oleander family)
SeasonalityEvergreen
Height4 - 8m (max 15m)
SA Tree Number645
Conservation StatusNot threathened

Description

A small to medium elegant, slender tree with smooth, greyish bark and large, glossy dark-green leaves.
Leaves are oblong to elliptic, leathery, glossy dark-green above and slightly lighter below and hairless.

Distribution

Understory or on margins of evergreen forest. Usually in deep shade. Found in the coastal areas of KwaZulu-Natal. It is also found in Zimbabwe and Mozambique.

Flower - Fruit

Creamy-white, waxy flowers, which are spirally twisted up to 2.5cm diameter. They have a sweet fragrance.
The fruits are large and always found in pairs (mericarps), dark/light mottled green, smooth with 2 faint ridges. On splitting, the fruits reveal the bright orange pulp and dark seeds, representing a grinning toad.

Uses

The timber is said to be insect-free and can be used for planking. Birds and monkeys enjoy the fruit and the flowers are good honey-bee forage.

Local Information

Quite common in Krantzkloof – look out for the white flowers on the ground or the unusual fruit!

Interesting Facts

This plant oozes latex if either a leaf or fruit is picked.
It is excellent for gardeners wanting to bring nature back into their garden. It attracts birds, insects and small mammals.

uKhamamasane

Tabernaemontana ventricosa

Flora

Ukujeqeza
UmndeniApocynaceae (oleander family)
Izikhathi zonyakaAsibuni
Ubude4 - 8m (max 15m)
SA Tree Number645
Conservation IsimoAsinakho ukusongeleka

Ingcaciselo

Okuncane kuya maphakathi nobuhle, sizacile lesihlanla sisulekile, sinamaxolo aphaphathekile futhi sikhulu, simaqabunga abenyezelayo nokuluhlaza ngokufiphele. Amaqabunga angumhubhe kuya kokufingqiwe, njengesikhumba esishukiwe, siluhlaza ngokusulekile ngokuphaphatheka nga phezulu kanye nokukhanya okuncane ngaphansi kanti akunaziboya.

Ukutholakala

Ngaphansi noma osebeni lwehlathi elihlala liluhlaza. Ngokuvamileyo ekujuleni komthunzi. Sitholakala ngasogwini nezindawo ze KwaZulu Natal. Kubuye sitholakale nase Zimbabwe nase Mozambique.

Izimbali/ Nezithelo

Khilimu-omhlophe, zimbali ezinengcino, sithandela sisonteke kube 2.5cm wamadayamitha.
Sinamakha angushukela. Izithelo zinkulu kanti zitholakala ngazimbili njalo (mericarps), okuphaphathekile/okukhanyayo okuhunqu ngokuluhlaza, kushelela nezimbobo ezilufifi eziwu 2. Zinokucacambisa, izithelo zibonisa ukukhanya okusawolintsi komthumbu kanye nembewu emnyama, kukhomba ukusineka kwelinzwani.

Umsebenzi

Ithimba lisho ukukhululeka kwezinambuzane noma kwezilokazane kanti singazisebenzisa emapulangweni. Izinyoni nezinkawu zijabulela isithelo nezimbali okuhle ekugwabeni uju lwezinyosi.

Ulwazi Lwendawo

Kuningi eKrantzkloof-kubheka izimbali ezimhlophe phansi noma izithelo ezingajwayelekile!

Amaqiniso

Lezitshalo ezichicha ubisi olumhlophe noma ngabe iqabunga noma isithelo siyakhiwa. Kuyancomeka kubalimi zingadi abafuna ukubuyisa imvelo ezingadini zabo. Kusondeza izinyoni, izilokazane kanye nezilwane ezincane ezincelisayo.