Flatcrown Albizia

Albizia adianthifolia

Flora

Loading...
 <  > 
At a Glance
FamilyFabaceae
SeasonalityDeciduous
HeightIt can reach to 25m in the Kloof area
SA Tree Number148
Conservation StatusLeast Concern but is often irreparably damaged by irresponsible medicinal herb collectors

Description

This is a magnificent tree with a spreading flatcrown and fine leaves with leaflets.

Distribution

Its range extends from eastern South Africa to Tropical Africa.

Flower - Fruit

The flowers are striking, forming relatively large, half-spherical heads. Petals are white or greenish white and joined for at least two thirds of their length. Stamens are fused partly to form a tube and reddish pink or green at the tips. The tree flowers in spring during the months of September-November.


Pale brown, papery, bumpy, broad-bean pods hang from the tree in profusion.

Uses

Many different butterflies are attracted to the tree when in bloom. These include the Blue-spotted Charaxes, Charaxes cithaeron, and the Satyr Charaxes, Charaxes ethaleon


Blue duiker feed on the seedpods.

Local Information

One of the iconic trees of our area and found throughout Kloof.

Interesting Facts

Albizia – named after Filippo degli Albizi, an 18th century Florentine naturalist who introduced a species of this genus to European horticulture in 1749

The term adianthifolia means with leaves ‘like maidenhair fern’.

The flatcrown is one of the “pioneer species” in our area and have a limited lifespan of approximately 50years.

Pioneer plant species are the first adaptable and vigorous flora to colonize disturbed or damaged ecosystems. These plants readily acclimate to bare soil, have the ability to grow and regenerate and respond vigorously to poor site conditions.

Pioneer tree species are known for their ability to readily seed on bare soil and withstand the rigors of low moisture availability, full sunlight and high temperatures along with poor available site nutrients.

References

www.plantzafrica.com
Sappi Tree Spotting KwaZulu-Natal and Eastern Cape

isiZulu Translation: Sibusiso Chamane

uSolu

Albizia adianthifolia

Flora

Ukujeqeza
UmndeniFabaceae
Izikhathi zonyakaUhlobo lwesihlahla esiwisa amaqabunga ebusika.
UbudeBungafika ku 25m endaweni nase Kloof
SA Tree Number148
Conservation IsimoLincane kodwa sivame ukwenza umonakalo ongenakulungiseka owenziwa ngabakhi bemithi yamakhambi abanga

Ingcaciselo

Sihlahla esimangalisayo esisabalalisa usolo kanye namaqabunga acwecwekile lelifulethe.

Ukutholakala

Sihleleka sisabalale kusuka empumalanga neNingizimu Afrika kuye kwi Tropiki Afrika.

Izimbali/ Nezithelo

Biqhasha izimbali, sakhe ezingaba nkulu, zibe namakhanda awuhafu wendilinga. Izigceme zimhlophe noma ziluhlazana ngokumhlophe futhi zixhume okungenani ingxenye yokuthathu ebudeni bazo. Amastemeni axuba ngokuhlukana ukwakha ishubhu kanye nokuphinki ngokubovana noma okuluhlaza kwizihloko. Izimbali zesihlahla entwasahlobo ngenkathi yezinyanga zoMandulo kuya ku-Lwezi.

Okunsundu ngokumhloshana, okuliphepha, nyakazisayo, umdumba kabhontshisi obanzi ulenga esihlahleni ngobuningi.

Umsebenzi

Izinhlobo eziningi zezivemvane zidobekela esihlahleni uma siqhakaza. Loku kubala ne-Blue Spotted Charaxes, Charaxes Cithaeron kanye ne-Satyr Charaxes, Charaxes Ethaleon.

Blue Duiker adla imidumba mbewu.

Ulwazi Lwendawo

Esisodwa sesihlahla esiyi koni lendawo yethu futhi ulithola phakathi ngKloof.

Amaqiniso

Albizia-liqanjwe emva kwe-Fillippo Degli Albizi, ngezi 18th century Florentine ngokwemvelo olwethulwa uhlobo lwalenhlobo yoku limayama-European ngo, 1749. Umkhawulo adianthifolia okuchaza ukuba namaqabunga njenge-maidenhair (isihlahla esihlobisa ngaso) isikhomakhoma (fern). Usolo olunye “uhlobo lomcabi” kwindawo yethu futhi sinempilo elinganisiwe ecishe ibe iminyaka engu 50.

Umcabi uhlobo lwesitshalo esingesokuqala ukuphendukisela futhi imbali enamandla okuphazamisa ukwakha umgwamanda kwelinye izwe (colonize) noma ukulimaza umhlahlandlela. Lezitshalo zilungele ukujwayeza umoya omusha welinye izwe kumhlabathi ongenalutho, zinekhono lokukhula futhi zizalise ngokushesha zibuye ziphendule ngamandla kulezozimo izineziza ezimpofu.

Umcabi uhlobo lwesihlahla olaziwa ngekhono lokulungela ukutshala imbewu emhlabathini ompofu futhi limelane nokuqina kokubaphansi kwezinga lomswakama, ukukhanya kwelanga okugcwele kanye namazina aphezulu okushisa ahamba nezinga elimpofu lesizinda sokunika amandla emzimbeni.

Imininingwane

www.plantzafrica.com
Sappi Tree Spotting KwaZulu-Natal and Eastern Cape

isiZulu Translation: Sibusiso Chamane