Common Cabbage Tree

Cussonia spicata

Flora

Loading...
 <  > 
At a Glance
FamilyAraliaceae, closely related to parsley, fennel and carrot family, Apiaceae
SeasonalityEvergreen
Height15m
SA Tree Number564
Conservation StatusNot threathened

Description

An accent tree with a dense, rounded crown of up to 15 heads of leaves which are characteristically arranged in spirals at the end of thick branches. Single-stemmed up to 2 - 4m

Distribution

Naturally occurs in the wetter regions of South Africa and extends into the eastern-neighbouring countries.

Flower - Fruit

April - June: Flowers appear in a candelabra-form of around 10 greenish-yellow spikes.
Oct - Dec : Fruits present as small purpley-red berries , tightly packed onto the spikes. The ripe fruit attracts birds and Charaxes (Emperor) butterflies.

Uses

The large tuber can be dug up and chewed in times of drought. The leaves are traditionally chewed for indigestion and the mashed tuber has been known to treat malaria.

The timber is very soft and was used as brake-blocks on the ox-wagons. It plays host to Charaxes butterfly caterpillars which are considered a delicacy by certain humans.

Local Information

In Krantzkloof, Cussonia are found on the grassy slopes of the gorge where they are exposed to a lot of sun.

Interesting Facts

It has an invasive root system and should not be planted near paving, swimming pools or buildings.

umSenge

Cussonia spicata

Flora

Ukujeqeza
UmndeniAraliaceae, (kuhlobene kakhulu nomndeni wepasili, feneli kanye nokhalothi Apiaceae)
Izikhathi zonyakaUhlala uluhlaza
UbudeKufika ku 15m
SA Tree Number564
Conservation IsimoAsinakho ukusongeleka, asinakho ukuhlaseleka.

Ingcaciselo

Isihlahla esinokugcizelela nokuminyana, sizungezwe umqhele ongaba namakhanda angu 15 amaqabunga asidalo ngokuhleleka okuthandelekile ekupheleni kwamagatsha amakhulu. Isiqu ngasinye singaba 2-4m.

Ukutholakala

Ngokwemvelo zivela kuzingxenye eziswakeme zase Ningizimu ne-Afrika zibuye zisabalalele empumalanga namazwe angomakhelwane.

Izimbali/ Nezithelo

Ngo Mbasa-kuyaku Nhlangulana: Izimbali ezibonakala kwi candelabra kwakheke okucijile okuzungezile kuluhlaza ngokuphuzi okungu 10.
Ngo Mfumfu kuyaku zibandlela: Izithelo ziveza amajikijolo amancane ansomi ngokubomvu, ahlangane athi ngci ngokucinana. Izithelo ezivuthiwe ziheha izinyoni nezivemvane.

Umsebenzi

Isigaxa esikhulu ungasimba usihlafune ngesikhathi sesomiso. Amaqabunga ngokwesiko ungawaququda uma uqumbile kanye nesigaxa esitubuzekile besaziwa ngokulapha umalaleveva. Ipulangwe laso lithambe kakhulu kanti belisebenza kumabhuleki enqola edonswayo. Sidlala ukwakha isixuku sezivemvane, izicabucabu okubonakala njengesifino esimnandi kwizilwane ezithize.

Ulwazi Lwendawo

eKrantzkloof, Cussonia atholakala eqeleni elinotshani kwimihosha lapho evezwa ukushisa okukhulu kwelanga.

Amaqiniso

Sinendlela yokuhlaseleka kwezimpande kanti awunakuyitshala eduze nophevumente, nezakhiwo noma amachibi okubhukuda.