Broad Bordered Grass Yellow

Eurema brigitta brigitta

Inverterbrate

Loading...
 <  > 
At a Glance
Size30-35mm
LifespanAs an adult, probably 2-4 weeks
Conservation StatusLeast Concern

Description

Small yellow butterfly with black borders to the wings; forewing tip has broader border than the rest of the wings. Male upper side is a bright chrome yellow; females a paler lemon colour. Summer individuals have yellow undersides with dusting of black scales. In winter the colour can vary from pinkish buff to orange-brown.

Behaviour

Slow, low flight among the grass, stopping often to feed on low flowers. Very common and widespread; perhaps the butterfly most likely to be seen by visitors to Krantzkloof.

Diet

Adults: nectar from flowers such as Justicia, Ruellia, and low growing members of the Lamiaceae.

Larvae: the grassland perennial herb, Chamaecrista mimosoides, (Fishbone Dwarf Cassia). This is one of the commonest low growing plants in the reserve and as a result the butterflies swarm in spring and late summer.

Breeding

Two main broods, one in spring and a larger one in late summer and autumn.

Distribution

All over the eastern side of summer rainfall zones in southern and eastern Africa.

Habitat

Grassland and savanna.

Threats

None

Local Information

Krantzkloof Nature Reserve
One of the most conspicuous butterflies seen in Krantzkloof Nature Reserve, by virtue of its bright colour.

Memorial Park
You are most likely to see this butterfly in the vicinity of the grassland.

Interesting Facts

This is one of the butterflies one sees drinking en masse from animal scats and urine puddles. A massed group on an elephant dung pile or rhino midden has to be seen to be believed! In the reserve they are often seen on Zebra dung and urine.

Vemvane

Eurema brigitta brigitta

ezilwane

Ukujeqeza
Usayizi30-35mm
Ukuphila2 - 4 weeks
Umumo ngokongiwaUmumo Ngokongiwa

Ingcaciselo

Uvemvane oluphuzi oluncane lube mnyama ophethweni lwamaphiko, esihlokweni sephiko elibanzi ophethweni ngaphezu kwawo onke amaphiko. Ingxenye engenhla kwelesilisa iyakhanyaigqize ngokuphuzi, linombabla osalamula elesifazane. Ehlobo ngokuzimele liba nokuphuzi ngaphansi nomthuquswana omnyama. Kanti ebusika umbabla ungaguquka usuka kuhlaba ompofu libe wolintshi ngokunsundu.

Ukuziphatha

Ukudonda, andizele phansi phezu kotshani, ame ze ezodla izimbali ezimaphansi ngokuvamile. Ajwayeleke kakhulu esakazekile, kokunye izivemvane zithanda ukubonakala kubavakashi base Krantzkloof.

Ukudla

Ezindala: amanzi ezimbali, njenge justicia, ruellia, kanye nezingxenye ezikhulela phansi zama lamiaceae.
Impethu: Isithombo esingafiyo sasotshanini, umthombo we-Chamaecrista mimosoides, (Fishbone Dwarf Cassia). Ingenye yajwayelekile kwizitshalo ezikhulela phansi esiqiwini okuba nokuthi kube nomphumela woswebezane lezivemvane ebusika naseku pheleni kwehlobo.

Ukuzalana

Kunezidleke ezinkulu ezimbili; esisodwa enkwindla kanye nesikhulu ekupheleni kwehlobo kanye nentwasahlobo.

Ukutholakala

Zonke izindawo ezisempumalanga ohlangothini olunezimvula zasehlobo kwi-ningizimu kanye nempumalanga ne-Afrika.

Zihlala

Ezindawo ezinotshani nezingamathafa.

Zisebungozini

Akukho

Ulwazi lwendawo

Krantzkloof Nature Reserve
Krantzkloof Nature Reserve ngesinye lapho ungabona kakhulu ivemvane ezigqamile, ngokusizwa imibala yazo ekhanyayo.

Memorial Park
Lezivemvane unokuzibona kakhulu endaweni enotshani obucinene.


Amaqiniso

Loluhlobo lovemvane ongalubona luphuza kanyekanye echitheka ezilwaneni kanye nezichibi zomchamo. Inqwaba yomhlambi wobulongwe bendlovu noma izala ukabhejane ongilibona ulikholwe !

Esiqiwini abonakala kakhulu ebulongweni kanye nasemchameni weZebra.